Page 4 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 4

Europski standardi i        temeljem programa treba jasno opisati i
                       predstaviti, pozivajući se na odgovarajuću
     smjernice za            razinu nacionalnog kvalifikacijskog
     osiguranje kvalitete        okvira za visoko obrazovanje pa time i na
     na Europskom            Kvalifikacijski okvir Europskog prostora
                       visokog obrazovanja.
     prostoru visokog          1.3. UČENJE, POUČAVANJE I VREDNO-
     obrazovanja             VANJE USMJERENI NA STUDENTE

                       Standard: Visoka učilišta moraju osigurati
     Veleučilište u Požegi u organizaciji, uspostavi  da se programi izvode na način koji potiče
     i razvoju SOK-a primjenjuje ESG standarde.  studente na preuzimanje aktivne uloge u
     Navedeni standardi obuhvaćaju 10 područja: ostvarivanju procesa učenja i da vrednovanje
                       studenata odražava takav pristup.
     1.1. POLITIKA OSIGURAVANJA
     KVALITETE              1.4. UPISI I NAPREDOVANJE
                        STUDENATA, PRIZNAVANJE I
     Standard: Visoka učilišta moraju imati  CERTIFICIRANJE
     politiku osiguravanja kvalitete koja je
     jasno dostupna i dio njihovog strateškog  Standard: Visoka učilišta moraju dosljedno
     upravljanja. Unutarnji dionici tu politiku  provoditi unaprijed utvrđene i objavljene
     moraju razvijati i provoditi putem propise koji pokrivaju sve faze studiranja, tj.
     odgovarajućih struktura i procesa i pritom  upis, napredovanje kroz studij, priznavanje i
     uključivati i vanjske dionike.   certificiranje.
     1.2. IZRADA I ODOBRAVANJE      1.5. NASTAVNO OSOBLJE
      PROGRAMA
                       Standard: Visoka učilišta moraju osigurati
     Standard: Visoka učilišta moraju imati  kompetentnost svojih nastavnika te
     postupke za izradu i odobravanje svojih  primjenjivati pravedne i transparentne
     studijskih programa. Oni moraju biti  procese zapošljavanja i razvoja svojih
     izrađeni tako da ispunjavaju postavljene  zaposlenika.
     im ciljeve, uključujući i predviđene ishode
     učenja. Kvalifikacije koje se dodjeljuju
                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9