Page 5 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 5

1.6. RESURSI ZA UČENJE I PODRŠKA  1.10. PERIODIČKO VANJSKO
     STUDENTIMA             OSIGURAVANJE KVALITETE
     Standard: Visoka učilišta moraju Standard: Visoka učilišta moraju periodički
     odgovarajuće financirati aktivnosti učenja  prolaziti postupke vanjskog osiguravanja
     i poučavanja te osigurati dostatne i lako  kvalitete u skladu s ESG-jem.
     dostupne resurse za učenje i podršku  Primjena ESG
     studentima.
                       standarda i
     1.7. UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA   organizacija SOK-a na
     Standard: Visoka učilišta moraju osigurati  Veleučilištu u Požegi
     prikupljanje, analizu i korištenje informacija
     relevantnih za djelotvorno upravljanje
     programima i drugim.        1.1. POLITIKA OSIGURAVANJA
                       KVALITETE
     1.8. INFORMIRANJE JAVNOSTI
                       U cilju učinkovite uspostave SOK-a u
     Standard: Visoka učilišta moraju objavljivati  proteklom razdoblju usvojeni su brojni
     informacije o svom radu pa tako i o studijskim  propisi koji reguliraju njegovu organizaciju
     programima koje izvode. Te informacije  na Veleučilištu u Požegi. Najvažniji su:
     moraju biti jasne, točne, objektivne, važeće i
     lako dostupne.           • Politika kvalitete
     1.9. KONTINUIRANO PRAĆENJE I    • Strategija kvalitete
     PERIODIČKA REVIZIJA PROGRAMA    • Strategija razvoja i druge strategije
     Standard: Visoka učilišta moraju pratiti  • Priručnik za osiguravanje kvalitete
     i periodički revidirati svoje programe
     kako bi se osiguralo da oni postižu ciljeve  • Pravilnik o ustroju i djelovanju
     i ispunjavaju potrebe studenata i društva.  SOK-a na VUP-u
     Revizije bi trebale biti usmjerene na  • Pravilnik o pravilima
     kontinuirano poboljšavanje programa. O  studiranja na VUP-u
     aktivnostima koje se planiraju ili poduzimaju
     na temelju revizija treba obavijestiti sve  • Pravilnik o ocjenjivanju
     dionike na koje se odnose.
                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10