Page 3 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 3

Poštovani kolegice i kolege, dragi studenti, se temelje ESG standardi su odgovornost
                       visokih učilišta za kvalitetu vlastitog rada
     Pred Vama je kraća brošura Veleučilišta u  i njezino osiguravanje, raznolikost visokih
     Požegi koja sažeto prikazuje organizaciju  učilišta, programa i studenata, razvoj kulture
     sustava osiguravanja kvalitete (tzv. SOK-a)  kvalitete te važnost potreba i očekivanja
     naše institucije.          studenata i svih drugih dionika sustava.

     Veleučilište u Požegi jedno je od prvih  Brošura koja je pred vama upoznat će Vas
     hrvatskih veleučilišta, utemeljeno 1998.  s ESG standardima, uspostavom SOK-a
     godine, s ciljem izvođenja preddiplomskih  na Veleučilištu u Požegi, najznačajnijim
     stručnih studija u trajanju od tri godine te  dokumentima koji su doneseni u prethodnom
     specijalističkih diplomskih stručnih studija  razdoblju te dužnostima različitih dionika
     u trajanju od dvije godine. Tijekom provedbe  u osiguravanju kvalitete institucije. Kako
     reforme visokog obrazovanja Veleučilište je  bi SOK na Veleučilištu bio što uspješniji
     prilagodilo svoje stručne studije zahtjevima  pozivamo Vas da svoje prijedloge, kritike i
     tzv. bolonjskog procesa te nakon provedene  pohvale uputite na email: kvaliteta@vup.
     reforme čini dio Europskog prostora visokog  hr ili da pristupite popunjavanju obrasca
     obrazovanja.            vezanog uz unapređenje resursa za učenje na:
                       https://www.vup.hr/kvaliteta/povjerenstvo_
     U organizaciji SOK-a Veleučilište u Požegi  za_kvalitetu/kontakt/default.aspx
     primjenjuje Europske standarde i smjernice
     za osiguranje kvalitete na Europskom
     prostoru visokog obrazovanja, tzv. ESG
     standarde (engl. European Standards Povjerenstvo za unapređivanje i osiguravanje
     and Guidelines). Svrha ESG standarda     kvalitete na Veleučilištu u Požegi
     je uspostaviti zajednički okvir sustava
     osiguravanja kvalitete poučavanja i učenja na
     europskoj i nacionalnoj razini te omogućiti
     osiguravanje i poboljšavanje kvalitete visokog
     obrazovanja i potaći međusobno povjerenje
     olakšavajući priznavanje i mobilnost unutar i
     preko nacionalnih granica. Načela na kojima


                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8