Page 6 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 6

• Pravilnik o postupku unutarnje   ciljeva i aktivnosti definiranih
      periodične prosudbe SOK-a na VUP-u Strategijom razvoja VUP-a i dr.
     • Pravilnik o završnom/      Također, imenovana su brojna povjerenstva
      diplomskom radu          kao što su Povjerenstvo za unapređivanje
     • Pravilnik o postupku unapređivanja  i osiguravanje kvalitete, Povjerenstvo za
      studijskih programa VUP-a     unutarnju prosudbu SOK-a, povjerenstva
                       za periodičku reviziju studijskih programa,
     • Pravilnik o postupanju po provedenoj  Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i
      evaluaciji izvedbe nastave, nastavnika  suradnju s gospodarstvom, povjerenstva
      i kolegija od strane studenata  za priznavanje ispita, Povjerenstvo za
                       promidžbu, Povjerenstvo za stručni i
     • Pravilnik o nagrađivanju studenata
                       znanstveni rad, povjerenstva za završne
     • Pravilnik o stegovnoj      radove, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
      odgovornosti studenata      i dr. U rad povjerenstava osim zaposlenika
                       Veleučilišta uključeni su studenti i
     • Etički kodeks VUP-a
                       vanjski dionici (predstavnici ALUMNI-ja,
     • Interni izvještaji        gospodarstva i javnopravnih tijela).
     • Ključni pokazatelji uspješnosti
     • Planovi aktivnosti i mjera za
      provođenje i unapređivanje
      SOK-a VUP-a
     • Izvještaji o provedenim mjerama
      poboljšanja sukladno Planu
      aktivnosti i mjera za provođenje
      i unapređivanje SOK-a VUP-a
     • Akcijski planovi provođenja
      ciljeva i aktivnosti definiranih
      Strategijom razvoja VUP-a
     • Izvješća o provedbi Akcijskog plana

                     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11