Page 13 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 13

dinamiku prikupljanja informacija. Izvještaji  1.8. INFORMIRANJE JAVNOSTI
     koji su propisani odnose se na:
                       Veleučilište je javna ustanova stoga treba
     • profil studentske populacije,  učestalo objavljivati relevantne informacije
                       o svojim programima, aktivnostima i
     • napredovanje studenata, uspješnost  kvalifikacijama. Kako bi Veleučilište redovito
      i stopu odustajanja od studija,  pružalo nepristrane i cjelovite informacije
     • zadovoljstvo studenata      o svom poslovanju medijima, odlukom
      studijskim programima,      dekana imenovana je osoba za redovitu
                       komunikaciju s medijima.
     • resurse za učenje i podršku
      dostupnu studentima,       Službena web stranica Veleučilišta predstavlja
     • podatke o zapošljavanju i    osnovni način informiranja javnosti o svim
      karijerama završenih studenata,  aktivnostima ustanove. Na našem webu
                       se mogu naći informacije o programima
     • djelotvornost nastavnika.    koje nudimo, planiranim ishodima učenja,
                       kvalifikacijama koje se dodjeljuje, nastavi,
     Svi interni izvještaji izrađuju se, prate  postupcima učenja i ocjenjivanja koji se
     i analiziraju od 2013. godine. Također,  koriste, kao i obrazovnim resursima koji su
     definirani su ključni pokazatelji uspješnosti  dostupni studentima. Pored web stranice,
     Veleučilišta te su izrađeni izvještaji za  u cilju informiranja javnosti, iskoristite se i
     razdoblje 2013. – 2016. godine. Rezultati  drugi mediji obavještavanja, kao što su izravni
     praćenja uspješnosti javno su dostupni na  kontakt na nastavi, tiskani materijali (vodiči,
     web stranici institucije. Za interne potrebe  brošure, letci, monografija), sudjelovanje na
     razvijen je portal za SOK na kojem se nalazi  sajmovima od bitnog značaja za djelatnost
     analiza provedenih aktivnosti i sva prateća  Veleučilišta i drugim manifestacijama,
     dokumentacija.           nastupi u medijima, dostavljanje informacija
                       medijima, izrada Plana promocije poradi
     U narednom razdoblju potrebno je sustavnog informiranja i dr.
     prikupljene informacije Veleučilište
     koristiti u procesima planiranja te u svrhu  Informacije o SOK-u: propisima, planovima,
     kontinuiranog poboljšanja SOK-a.  aktivnostima, analizama dostupne su na
                       posebnom odjeljku web stranice institucije.

                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16