Page 14 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 14

U narednom razdoblju potrebno je i imenovanjem povjerenstva za reviziju
     nadopuniti i ažurirati mrežnu stranicu na  studijskih programa. U rad povjerenstava
     engleskom jeziku te potaknuti bivše studente  uključeni su unutarnji i vanjski dionici.
     (ALUMNI) na aktivnije ažuriranje web
     stranica.              Svi studijski programi revidirani su 2013.
                       godine, a trenutno su u postupku njihove
     Za više informacija o SOK-u na Veleučilištu  nove revizije. Za potrebe revizije redovito
     pogledati na http://www.vup.hr/ kvaliteta. se provode anketiranja završenih studenata
                       i njihovih poslodavaca o zadovoljstvu
     1.9. KONTINUIRANO PRAĆENJE I    dobivenim znanjima i potrebi modifikacije
     PERIODIČKA REVIZIJA PROGRAMA    postojećih studijskih programa. Također,
                       analiziraju se informacije iz internih
     Kako bi kvalitetno provodili postupke revizije  izvještaja i ankete o opterećenju studenata
     studijskih programa i izgradili suvremene  ECTS bodovima.
     studijske programe bilo je potrebno izraditi
     formalne mehanizme za periodična
     vrednovanja i praćenja studijskih programa  U narednom razdoblju planira se izraditi
     i kvalifikacija, što je i učinjeno donošenjem  bazu o provedenim revizijama i javno ju
     Pravilnika o postupku unapređivanja objaviti.
     studijskih programa na Veleučilištu u Požegi
                       1.10. PERIODIČKO VANJSKO
                       OSIGURAVANJE KVALITETE
      • razvojni projekti • godišnji planovi
      • svakodnevna   • strateški ciljevi Veleučilište u Požegi je bilo predmetom
      poboljšanja
      • novi planovi           vanjske prosudbe SOK-a tijekom 2013. godine.
                       Vanjsku prosudbu je provodilo povjerenstvo
                       imenovano od strane Agencije za znanost i
                       visoko obrazovanje. Certifikat o razvijenosti
                       unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete
                       nismo još dobili te se očekuje dolazak novog
          Promjena         Planiranje        Provedba        Provjera
      • interni     • izvršavanje
      izvještaji            povjerenstva u narednom razdoblju.
                planova
      • pokazatelji   • suradnja unu-
      uspješnosti
      • vrednovanja    tarnjih i vanjskih
                dionika
      • rezultati
                     14
   9   10   11   12   13   14   15   16