Page 10 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 10

1.3. UČENJE, POUČAVANJE I VREDNO-   te koji će se kriteriji primjenjivati
     VANJE USMJERENI NA STUDENTE      u vrednovanju njihovog rada,
     U središtu nastavnog procesa nalazi se  • mogućnostima žalbe na ocjenu,
     student. Stoga, nastavnici Veleučilišta  • primjeni različitih nastavnik metoda,
     nastoje primijeniti različite metode
     poučavanja usmjerene na njihove potrebe  • vrednovanju od strane više ispitivača.
     i raznolikost studentske populacije,
     a sukladno predviđenom studijskom U narednom razdoblju planira se pratiti
     programu. Vrednovanje studentskog rada  primjena postojećih metoda učenja,
     i ocjenjivanje studenata također je jedan  poučavanja i vrednovanja te kontinuirano
     od važnijih elemenata visokoškolskog raditi na njihovom unapređivanju.
     obrazovanja budući da predstavlja poveznicu
     između stručnog obrazovanja i dodijeljenog  1.4. UPISI I NAPREDOVANJE
     stupnja stručne kvalifikacije na Veleučilištu.  STUDENATA, PRIZNAVANJE I
     U ovom području posebna pažnja se pridaje  CERTIFICIRANJE
     sljedećim aktivnostima / dokumentima: Veleučilište vodi brigu o dosljednoj i
                       transparentnoj primjeni propisa koji
     • Pravilniku o pravilima studiranja,
                       pokrivaju sve faze studiranja, od upisa
     • Pravilniku o ocjenjivanju - trebaju  do diplomiranja. Važne aktivnosti ovog
      primjenjivati svi nastavnici   područja stoga su:
      Veleučilišta prilikom vrednovanja
      uspješnosti studenata,      • dosljedno proveden postupak upisa
                        sukladno natječajnoj dokumentaciji,
     • detaljnim izvedbenim planovima
      kolegija - izrađen tako da studenti  • analiza izvještaja o napredovanju
      kroz njega dobiju informacije o   i uspješnosti studiranja,
      radnom opterećenju koje ih očekuje  razlozima ispita, zapošljivosti
      kako bi savladali ishode učenja,  završenih studenata, stečenim
      načinu ocjenjivanja, kakvim ispitima  znanjima i vještinama,
      i drugim metodama ocjenjivanja  • priznavanje ispita položenih na
      podliježu, što se od njih očekuje  drugim visokim učilištima,
      i u kojem vremenskom periodu,

                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15