Page 10 - Vodic za studente
P. 10

Djelatnost               lariziranje i plasman skripata, knjiga,
                          brošura, časopisa, godišnjaka, separa-
      Veleučilišta              ta, stručnih i znanstvenih kataloga, te
                          ostalih tiskanih, elektroničkih i na dru-
                          gi način umnoženih publikacija nami-
                          jenjenih javnosti, izdavanje časopisa i
      Glavne djelatnosti Veleučilišta u Požegi,  udžbenika, priručnika, monografija i
      sukladno važećem Statutu, jesu:     drugih posebnih izdanja,
                          Ǭ bibliotečna i informatička djelatnost
        Ǭ ustrojavanje i izvođenje preddiplom- vezana uz temeljnu djelatnost, malo-
       skih stručnih studija iz područja  prodaja knjiga i skripata – papirnica za
       biotehničkih i društvenih znanosti u  studente,
       trajanju od najmanje tri godine, kojima   Ǭ organiziranje tečajeva, seminara, te
       se stječe minimalno 180 ECTS bodova i  stručnih i znanstvenih skupova,
       stručni naziv stručni/a prvostupnik/pr-  Ǭ poslovi obavljanja fizikalno-kem-
       vostupnica (baccalaureus/baccalaurea)  ijskih analiza vina i drugih proiz-
       uz naznaku struke u skladu s posebnim  voda od grožđa i voća, te davanje
       zakonom,               organoleptičke ocjene za potrebe
        Ǭ ustrojavanje i izvođenje specijalističkih  vinogradara, vinara i voćara, te davanje
       diplomskih stručnih studija, u tra- preporuka građanima na temelju ana-
       janju od jedne do dvije godine, ko- liziranih uzoraka,
       jima se stječe 60 do 120 ECTS bodova   Ǭ prodaja proizvoda vlastite nastavne
       i stručni naziv stručni/a specijalist/ica  proizvodnje u okviru nastavnih ob-
       (spec.) odgovarajuće struke sukladno  jekata Veleučilišta – Vinskog podruma
       posebnom zakonu, a koji se koristi uz  Poljoprivrednoga odjela, u skladu sa
       stručni naziv stečen preddiplomskim  člankom 16. i 17. Statuta,
       stručnim studijem ili preddiplomskim   Ǭ poslovi obavljanja laboratorijskih anal-
       sveučilišnim studijem,        iza tla i davanje preporuka građanima
        Ǭ obavljanje znanstvenog rada iz na temelju analiziranih uzoraka,
       područja biotehničkih znanosti uz   Ǭ proizvodnja, prerada i promet proiz-
       uvjete prema posebnim propisima,   voda vlastite proizvodnje: grožđa,
        Ǭ ustrojavanje i izvođenje zajedničkih  prerađevina od grožđa, vina, loznog
       i združenih studijskih programa s  sadnog materijala, voća, voćnih
       drugim domaćim ili stranim visokim  prerađevina, voćnih sadnica, alkohol-
       učilištima,             nih pića (vinski destilati, voćne  rakije
        Ǭ ustrojavanje i izvođenje obrazovnih  i likeri), biljnih ekoloških proizvoda,
       programa stručnog usavršavanja koji  meda i mesa,
       se ne smatraju studijem u smislu   Ǭ pružanje konzultantskih usluga iz
       Zakona, te se temelje na načelima  područja poljoprivredne djelatnosti,
       cjeloživotnog učenja,         Ǭ ustrojavanje i izvođenje programa
        Ǭ izdavačka djelatnost vezana za te- obrazovanja odraslih, sukladno zakonu
       meljnu djelatnost koja obuhvaća   koji regulira obrazovanje odraslih.
       uređivanje, izdavanje, prodaju, popu-
                      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15