Page 7 - Vodic za studente
P. 7

O Veleučilištu u
       Požegi       Veleučilište je javno visoko učilište koje  Godine 2001. došlo je do djelomičnog preustroja
       obavlja djelatnost visokog obrazovanja putem  veleučilišnih studija te od akademske godine
       ustrojavanja i izvođenja stručnih studija te  2001./2002. u sastavu Veleučilišta u Požegi
       stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu sa  ostaju samo oni stručni studiji koji su se
       Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom  izvodili u gradu Požegi, a to su: Vinogradarstvo-
       obrazovanju i Statutom.  Osnivač Veleučilišta  vinarstvo-voćarstvo, Upravno pravo,
       je Vlada Republike Hrvatske, a prava i dužnosti  Računovodstvo i trgovina.
       osnivača obnaša Ministarstvo znanosti,
       obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
                          Veleučilište je tijekom 2005. godine prilagodilo
                          svoje nastavne planove i programe stručnih
       Veleučilište je ustrojeno u tri odjela studija bolonjskom procesu te je dobilo
       (poljoprivredni, društveni, tehnički) i imalo je  privremene dopusnice za izvođenje sljedećih
       ukupno deset stručnih studija u četiri grada  studijskih programa:
       (Požega, Vinkovci, Slavonski Brod, Osijek) te ih
       je izvodilo kroz tri akademske godine.  1. Računovodstvo,
                           2. Trgovina,
                           3. Upravni studij,
       Na Veleučilištu u Požegi, temeljem Privremene  4. Vinogradarstvo - vinarstvo -
       dopusnice za početak obavljanja djelatnosti  voćarstvo,
       Veleučilišta od 23. rujna 1998. godine te  5. Prehrambena tehnologija.
       Dopusnice za obavljanje djelatnosti od
       17. prosinca 1999. godine, zaključno s  Veleučilište je od Ministarstva znanosti,
       akademskom godinom 2000./2001., izvodili  obrazovanja i sporta 2008. godine dobilo trajne
       su se i studijski programi stručnih studija  dopusnice za sve navedene studije, a 2010.
       na Poljoprivrednom odjelu (Bilinogojstvo,  godine i za specijalistički diplomski stručni
       Zootehnika, Poljoprivredna tehnika i Obiteljska  studij Trgovinsko poslovanje.
       gospodarstva) te na Tehničkom odjelu
       (Elektrotehnika, Građevinarstvo i Strojarstvo).

       Po završetku studiranja studenata koji su
       upisali prethodno navedene stručne studije,
       Veleučilište završava s ustrojem istih stručnih
       studija.                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12