Page 9 - Vodic za studente
P. 9

Misija, vizija, ciljevi

       MISIJA                VIZIJA


       Misija VUP-a jest doprinijeti ekonomskom,  Postati jedno od vodećih veleučilišta u
       socijalnom i kulturnom razvoju regije i društva: Republici Hrvatskoj i regiji koje na suvremen
                          i inovativan način objedinjuje nastavnu,
         Ǭ stvaranjem visokoobrazovanih stručnu i znanstveno-istraživačku djelatnost
         stručnjaka iz područja biotehničkih  s gospodarskom aktivnošću, integrirano i
         i društvenih znanosti sukladno konkurentno u europskom visokoobrazovnom
         potrebama gospodarstva i tržišta rada, i istraživačkom prostoru te koje promiče razvoj
                          pojedinaca, gospodarstva i društva u cjelini.
         Ǭ provođenjem programa za obrazovanje
         odraslih te usavršavanjem znanja i
         vještina stručnjaka iz prakse,  CILJEVI
         Ǭ provođenjem stručnih i znanstvenih  Na inovativan način izvršavati misije visokih
         istraživanja u društvenim i  učilišta, uključujući nastavni, stručni i
         biotehničkim znanostima, ali i u  znanstveno-istraživački rad te suradnju s
         drugim znanostima u kojima istražuju  gospodarstvom. Razvoj suvremenih nastavnih
         nastavnici VUP-a, a koja se provode  programa usporedivih sa srodnim studijskim
         u okviru domaćih i međunarodnih  programima u Europi i prilagođenih potrebama
         razvojnih, stručnih i znanstvenih  tržišta rada. Kvalitetnija priprema mladih za
         projekata i rezultiraju primjenom  izlazak na tržište rada ili nastavak studija. Bolja
         u nastavnom procesu i transferom  povezanost obrazovnog, stručnog i znanstveno-
         znanja/tehnologije u praksu,   istraživačkog sustava s gospodarskim
         Ǭ kontinuiranim unaprjeđenjem  subjektima. Aktivno sudjelovanje u doprinosu
         kvalitete, konkurentnosti i   regionalnom razvoju te stvaranju društva znanja
         kompetitivnosti nastavnog, stručnog i  u Republici Hrvatskoj. Aktivni doprinos razvoju
         znanstveno-istraživačkog rada,  europskog prostora visokog obrazovanja.
                          Razvijanje stručnih i poduzetničkih znanja
         Ǭ putem otvorene suradnje s javnim  i vještina pojedinaca, komunikacijskih
         i privatnim sektorom u svim  sposobnosti, samostalnog analitičko-kritičkog
         područjima djelatnosti VUP-a te  razmišljanja i zaključivanja te inovativnog
         poticanjem međunarodne suradnje  pristupa.
         i mobilnosti studenata, nastavnika i
         administrativnog osoblja.

                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14